Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową w m. Przeworsk, ul. Kasztanowa, obręb nr 4, dz. nr ewid. 1923/1 - Zadanie nr 1 – Dach: konstrukcja i pokrycie

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała
 • Telefon/fax: tel. 166 424 448 , fax. 166 424 448
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała
  Łopuszka Mała 13
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 424 448, fax. 166 424 448
  REGON: 65003895300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową w m. Przeworsk, ul. Kasztanowa, obręb nr 4, dz. nr ewid. 1923/1 - Zadanie nr 1 – Dach: konstrukcja i pokrycie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na istniejącym obiekcie przy ul. Kasztanowej 1 w Przeworsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz projektu umowy zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną