Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem, uzgodnień, decyzji, (środowiskowych, lokalizacyjnej, wodnoprawnej, pozwolenia na budowę, itp.) dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471”. W zakres zamówienia wchodzą prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące oraz nadzór autorski w trakcie trwania procesu budowlanego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Inwentaryzację istniejącego stanu jazów i koryta rzeki w strefie oddziaływania przedsięwzięcia wraz z rysunkami, 2. Niezbędne badania i oceny istniejących konstrukcji dla określenia elementów możliwych do pozostawienia oraz badania geotechniczne w miejscach posadowienia obiektów budowlanych, 3. Obliczenia hydrologiczne w tym: przepływy charakterystyczne oraz bilans poboru i zrzutu wód rzeki Jemielnicy w poszczególnych przekrojach jazowych, z uwzględnieniem konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego przez przepławki w okresie całego roku, 4. Profile podłużne koryta rzeki w zasięgu cofki z wykreśleniem krzywych spiętrzenia oraz określenie maksymalnych poziomów piętrzenia dla uzyskania możliwie największego napełnienia koryta, 5. Koncepcję projektową realizacji poszczególnych obiektów, 6. Operaty wodnoprawne i instrukcję gospodarowania wodą, 7. Projekt budowlany, 8. Projekt wykonawczy 9. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, w odniesieniu do obiektów dla których będzie wymagana, 10. Przedmiar robót, 11. Kosztorys inwestorski, 12. Formularz cenowy wykonany w oparciu o przedmiar robót bez nośników cen, 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną